آوای بی صدا همه چیز شنیدنی نیست! گاهی حسش کن.. http://avayebisedaa.mihanblog.com 2020-02-19T04:37:15+01:00 text/html 2018-08-05T14:53:22+01:00 avayebisedaa.mihanblog.com Fateme :) الا ای اهوی وحشی.. http://avayebisedaa.mihanblog.com/post/52 <div class="b" style="margin: auto auto 20px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center; font-family: IRANSans; font-size: 16px;"><div class="m1" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: left; font-size: 0.9em; line-height: 30px;">الا ای آهوی وحشی کجایی</p></div><div class="m2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: left;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: right; font-size: 0.9em; line-height: 30px;">مرا با توست چندین آشنایی</p></div></div><div class="b" style="margin: auto auto 20px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center; font-family: IRANSans; font-size: 16px;"><div class="m1" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: left; font-size: 0.9em; line-height: 30px;">دو تنها و دو سرگردان دو بی‌کس</p></div><div class="m2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: left;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: right; font-size: 0.9em; line-height: 30px;">دد و دامت کمین از پیش و از پس</p></div></div><div class="b" style="margin: auto auto 20px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center; font-family: IRANSans; font-size: 16px;"><div class="m1" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: left; font-size: 0.9em; line-height: 30px;">بیا تا حال یکدیگر بدانیم</p></div><div class="m2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: left;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: right; font-size: 0.9em; line-height: 30px;">مراد هم بجوییم ار توانیم</p></div></div><div class="b" style="margin: auto auto 20px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center; font-family: IRANSans; font-size: 16px;"><div class="m1" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: left; font-size: 0.9em; line-height: 30px;">که می‌بینم که این دشت مشوش</p></div><div class="m2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: left;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: right; font-size: 0.9em; line-height: 30px;">چراگاهی ندارد خرم و خوش</p></div></div><div class="b" style="margin: auto auto 20px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center; font-family: IRANSans; font-size: 16px;"><div class="m1" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: left; font-size: 0.9em; line-height: 30px;">که خواهد شد بگویید ای رفیقان</p></div><div class="m2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: left;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: right; font-size: 0.9em; line-height: 30px;">رفیق بیکسان یار غریبان</p></div></div><div class="b" style="margin: auto auto 20px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center; font-family: IRANSans; font-size: 16px;"><div class="m1" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: left; font-size: 0.9em; line-height: 30px;">مگر خضر مبارک پی درآید</p></div><div class="m2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: left;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: right; font-size: 0.9em; line-height: 30px;">ز یمن همتش کاری گشاید</p></div></div><div class="b" style="margin: auto auto 20px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center; font-family: IRANSans; font-size: 16px;"><div class="m1" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: left; font-size: 0.9em; line-height: 30px;">مگر وقت وفا پروردن آمد</p></div><div class="m2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: left;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: right; font-size: 0.9em; line-height: 30px;">که فالم لا تذرنی فرداً آمد</p></div></div><div class="b" style="margin: auto auto 20px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center; font-family: IRANSans; font-size: 16px;"><div class="m1" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: left; font-size: 0.9em; line-height: 30px;">چنینم هست یاد از پیر دانا</p></div><div class="m2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: left;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: right; font-size: 0.9em; line-height: 30px;">فراموشم نشد، هرگز همانا</p></div></div><div class="b" style="margin: auto auto 20px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center; font-family: IRANSans; font-size: 16px;"><div class="m1" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: left; font-size: 0.9em; line-height: 30px;">که روزی رهروی در سرزمینی</p></div><div class="m2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: left;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: right; font-size: 0.9em; line-height: 30px;">به لطفش گفت رندی ره‌نشینی</p></div></div><div class="b" style="margin: auto auto 20px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center; font-family: IRANSans; font-size: 16px;"><div class="m1" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: left; font-size: 0.9em; line-height: 30px;">که ای سالک چه در انبانه داری</p></div><div class="m2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: left;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: right; font-size: 0.9em; line-height: 30px;">بیا دامی بنه گر دانه داری</p></div></div><div class="b" style="margin: auto auto 20px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center; font-family: IRANSans; font-size: 16px;"><div class="m1" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: left; font-size: 0.9em; line-height: 30px;">جوابش داد گفتا دام دارم</p></div><div class="m2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: left;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: right; font-size: 0.9em; line-height: 30px;">ولی سیمرغ می‌باید شکارم</p></div></div><div class="b" style="margin: auto auto 20px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center; font-family: IRANSans; font-size: 16px;"><div class="m1" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: left; font-size: 0.9em; line-height: 30px;">بگفتا چون به دست آری نشانش</p></div><div class="m2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: left;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: right; font-size: 0.9em; line-height: 30px;">که از ما بی‌نشان است آشیانش</p></div></div><div class="b" style="margin: auto auto 20px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center; font-family: IRANSans; font-size: 16px;"><div class="m1" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: left; font-size: 0.9em; line-height: 30px;">چو آن سرو روان شد کاروانی</p></div><div class="m2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: left;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: right; font-size: 0.9em; line-height: 30px;">چو شاخ سرو می‌کن دیده‌بانی</p></div></div><div class="b" style="margin: auto auto 20px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center; font-family: IRANSans; font-size: 16px;"><div class="m1" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: left; font-size: 0.9em; line-height: 30px;">مده جام می و پای گل از دست</p></div><div class="m2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: left;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: right; font-size: 0.9em; line-height: 30px;">ولی غافل مباش از دهر سرمست</p></div></div><div class="b" style="margin: auto auto 20px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center; font-family: IRANSans; font-size: 16px;"><div class="m1" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: left; font-size: 0.9em; line-height: 30px;">لب سر چشمه‌ای و طرف جویی</p></div><div class="m2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: left;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: right; font-size: 0.9em; line-height: 30px;">نم اشکی و با خود گفت و گویی</p></div></div><div class="b" style="margin: auto auto 20px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center; font-family: IRANSans; font-size: 16px;"><div class="m1" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: left; font-size: 0.9em; line-height: 30px;">نیاز من چه وزن آرد بدین ساز</p></div><div class="m2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: left;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: right; font-size: 0.9em; line-height: 30px;">که خورشید غنی شد کیسه پرداز</p></div></div><div class="b" style="margin: auto auto 20px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center; font-family: IRANSans; font-size: 16px;"><div class="m1" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: left; font-size: 0.9em; line-height: 30px;">به یاد رفتگان و دوستداران</p></div><div class="m2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: left;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: right; font-size: 0.9em; line-height: 30px;">موافق گرد با ابر بهاران</p></div></div><div class="b" style="margin: auto auto 20px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center; font-family: IRANSans; font-size: 16px;"><div class="m1" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: left; font-size: 0.9em; line-height: 30px;">چنان بیرحم زد تیغ جدایی</p></div><div class="m2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: left;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: right; font-size: 0.9em; line-height: 30px;">که گویی خود نبوده‌ست آشنایی</p></div></div><div class="b" style="margin: auto auto 20px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center; font-family: IRANSans; font-size: 16px;"><div class="m1" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: left; font-size: 0.9em; line-height: 30px;">چو نالان آمدت آب روان پیش</p></div><div class="m2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: left;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: right; font-size: 0.9em; line-height: 30px;">مدد بخشش از آب دیدهٔ خویش</p></div></div><div class="b" style="margin: auto auto 20px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center; font-family: IRANSans; font-size: 16px;"><div class="m1" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: left; font-size: 0.9em; line-height: 30px;">نکرد آن همدم دیرین مدارا</p></div><div class="m2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: left;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: right; font-size: 0.9em; line-height: 30px;">مسلمانان مسلمانان خدا را</p></div></div><div class="b" style="margin: auto auto 20px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center; font-family: IRANSans; font-size: 16px;"><div class="m1" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: left; font-size: 0.9em; line-height: 30px;">مگر خضر مبارک‌پی تواند</p></div><div class="m2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: left;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: right; font-size: 0.9em; line-height: 30px;">که این تنها بدان تنها رساند</p></div></div><div class="b" style="margin: auto auto 20px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center; font-family: IRANSans; font-size: 16px;"><div class="m1" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: left; font-size: 0.9em; line-height: 30px;">تو گوهر بین و از خر مهره بگذر</p></div><div class="m2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: left;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: right; font-size: 0.9em; line-height: 30px;">ز طرزی کآن نگردد شهره بگذر</p></div></div><div class="b" style="margin: auto auto 20px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center; font-family: IRANSans; font-size: 16px;"><div class="m1" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: left; font-size: 0.9em; line-height: 30px;">چو من ماهی کلک آرم به تحریر</p></div><div class="m2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: left;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: right; font-size: 0.9em; line-height: 30px;">تو از نون والقلم می‌پرس تفسیر</p></div></div><div class="b" style="margin: auto auto 20px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center; font-family: IRANSans; font-size: 16px;"><div class="m1" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: left; font-size: 0.9em; line-height: 30px;">روان را با خرد درهم سرشتم</p></div><div class="m2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: left;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: right; font-size: 0.9em; line-height: 30px;">وز آن تخمی که حاصل بود کشتم</p></div></div><div class="b" style="margin: auto auto 20px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center; font-family: IRANSans; font-size: 16px;"><div class="m1" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: left; font-size: 0.9em; line-height: 30px;">فرحبخشی در این ترکیب پیداست</p></div><div class="m2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: left;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: right; font-size: 0.9em; line-height: 30px;">که نغز شعر و مغز جان اجزاست</p></div></div><div class="b" style="margin: auto auto 20px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center; font-family: IRANSans; font-size: 16px;"><div class="m1" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: left; font-size: 0.9em; line-height: 30px;">بیا وز نکهت این طیب امید</p></div><div class="m2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: left;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: right; font-size: 0.9em; line-height: 30px;">مشام جان معطر ساز جاوید</p></div></div><div class="b" style="margin: auto auto 20px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center; font-family: IRANSans; font-size: 16px;"><div class="m1" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: left; font-size: 0.9em; line-height: 30px;">که این نافه ز چین جیب حور است</p></div><div class="m2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: left;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: right; font-size: 0.9em; line-height: 30px;">نه آن آهو که از مردم نفور است</p></div></div><div class="b" style="margin: auto auto 20px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center; font-family: IRANSans; font-size: 16px;"><div class="m1" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: left; font-size: 0.9em; line-height: 30px;">رفیقان قدر یکدیگر بدانید</p></div><div class="m2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: left;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: right; font-size: 0.9em; line-height: 30px;">چو معلوم است شرح از بر مخوانید</p></div></div><div class="b" style="margin: auto auto 20px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center; font-family: IRANSans; font-size: 16px;"><div class="m1" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: left; font-size: 0.9em; line-height: 30px;">مقالات نصیحت گو همین است</p></div><div class="m2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: left;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: right; font-size: 0.9em; line-height: 30px;">که سنگ‌انداز هجران در کمین است</p></div></div> text/html 2018-03-11T19:50:59+01:00 avayebisedaa.mihanblog.com Fateme :) ای ضامنِ http://avayebisedaa.mihanblog.com/post/49 <div>ا<font face="Mihan-IransansBold" size="2">ی مرغ که شد روزی ما بسته به تخمت!&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">گشته همه چیز و همه جا بسته به تخمت</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">ای ضامنِ اَرفع شدنِ قشر مرفه!</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">شد راه صعودِ فقرا بسته به تخمت</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">رنگ وسط تخم تو مایل به حنایی ست</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">شاید مُغ هندوست حنا بسته به تخمت!</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">دیروز مُغ و مُغبچه دنبال تو بودند</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">امروز شده میکده ها بسته به تخمت</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">تو منبع تامین انرژی جهانی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">هم کلسیم و هم اُمگا بسته به تخمت</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">باشد که کلید تو کند بخت مرا باز</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">رَمالِ ازل، بخت مرا بسته به تخمت</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">از تخم تو، تخمی شده اوراق بهادار</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">حتی شده بازار طلا بسته به تخمت</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">یک عمر غم دوری تخم تو کشیده</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">شاعر که چنین پرت و پلا بسته به تخمت!&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">گفتیم و شنیدیم و تو را تخم نخوردیم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">هستیم کماکان همه وابسته به تخمت</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">می خواستم از تخم تو بسیار بگویم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">سربسته، زبان بسته، فضا بسته به تخمت!</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">#مسلم_حسنشاهی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">#ایران_من</font></div> text/html 2018-03-11T19:48:31+01:00 avayebisedaa.mihanblog.com Fateme :) #ایران_من http://avayebisedaa.mihanblog.com/post/47 <div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">بر کدام جنازه زار می زند این ساز؟</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">بر کدام مرده ی پنهان می گرید،</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">این ساز بی زمان؟</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">در کدام غار بر کدام تاریخ می موید،</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">این سیم و زه، این پنجه ی نادان؟</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">بگذار برخیزد مردم بی لبخند</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">بگذار برخیزد!</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">زاری در باغچه بس تلخ است</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">زاری بر چشمه ی صافی</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">زاری بر لقاح شکوفه بس تلخ است</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">زاری بر شراع بلند نسیم</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">زاری بر سپیدار سبز بالا بس تلخ است.</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">بر برکه ی لاجوردین ماهی و باد</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">چه می کند این مدیحه گوی تباهی؟</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">مطرب گور خانه به شهر اندر چه می کند،</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">زیر دریچه های بی گناهی؟</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">بگذار برخیزد مردم بی لبخند</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">بگذار برخیزد!</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">✍️ #احمد_شاملو</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">#ایران_من</font></div> text/html 2017-11-21T20:24:00+01:00 avayebisedaa.mihanblog.com Romenika شبت خوش! http://avayebisedaa.mihanblog.com/post/46 <p>‌ </p> <p>گویی مرا شبت خوش، </p> <p>خوش کِی به دست آتش؟ </p> <p>آتش بوَد فراقت </p> <p>حقا و زان زیادت </p> <p>عاشق به شب بمُردی </p> <p>والله که جان نبردی </p> <p>الا خیال خوبت </p> <p>شب می‌کند عیادت... </p> <p>مولانا </p> <p>‌ </p> text/html 2017-11-21T20:22:00+01:00 avayebisedaa.mihanblog.com Romenika تو چه دانی!؟ http://avayebisedaa.mihanblog.com/post/45 <p>منشین با من! ، با من منشین! </p> <p>تو چه دانی که چه افسونگر و بی پا و سرم ؟؟؟ </p> <p>تو چه دانی که پس هر نگه ساده ی من </p> <p>چه جنونی ، چه نیازی ، چه غمی ست ؟ </p> <p>یا نگاه تو ، که پر عصمت و ناز </p> <p>بر من افتد ، چه عذاب و ستمی ست؟ </p> <p>دردم این نیست ولی </p> <p>دردم این است که من بی تو دگر </p> <p>از جهان دورم و بی خویشتنم </p> <p>پوپکم ! آهوکم! </p> <p>تا جنون فاصله ای نیست از اینجا که منم! </p> <p>#مهدی_اخوان_ثالث </p> text/html 2017-11-21T20:20:00+01:00 avayebisedaa.mihanblog.com Romenika دلبرا http://avayebisedaa.mihanblog.com/post/44 <p>دلبرا </p> <p>در هوس دیدن رویت </p> <p>دل من تاب ندارد </p> <p>نگهم خواب نداردقلمم </p> <p>گوشه دفتر </p> <p>غزل ناب ندارد </p> <p>همه گویند به انگشت اشاره </p> <p>مگر این عاشق دلسوخته ارباب ندارد </p> <p>در گذرگاه زمان خیمه شب بازی دهر </p> <p>با همه تلخی و شیریی خود می گذرد </p> <p>عشقها می میرند </p> <p>رنگها رنگ دگر می گیرند </p> <p>و فقط خاطره هاست </p> <p>كه چه شیرین و چه تلخ </p> <p>دست ناخورده به جا می مانند... </p> <p> "مهدی اخوان ثالث" </p> text/html 2017-11-21T20:18:00+01:00 avayebisedaa.mihanblog.com Romenika دوست داشتن های ته نشین شده... http://avayebisedaa.mihanblog.com/post/43 <p>یكى بیاید و </p> <p>نسلِ ما را تكان دهد ... </p> <p>ما نسلِ دوست داشتن‌هاى </p> <p>ته‌نشین شده‌ایم ...!! </p> <p>#علی_قاضی_نظام </p> text/html 2017-11-21T20:15:00+01:00 avayebisedaa.mihanblog.com Romenika مسرور میخواهند... http://avayebisedaa.mihanblog.com/post/42 <p>گدایان بهر ِ روزی </p> <p>طفل خود را کور میخواهند </p> <p>طبیبان جملگی </p> <p>خلق را رنجور میخواهند </p> <p>گمانم مرده شویان </p> <p>راضـی‌ند بـر مُـردن مـردم </p> <p>بنازم مطربان </p> <p>کاین خلق را مسرور میخواهند </p> <p>#شیخ_بهایی </p> text/html 2017-11-10T18:21:51+01:00 avayebisedaa.mihanblog.com Fateme :) ﻃﻨﺎﺏ ﺩﺍﺭ http://avayebisedaa.mihanblog.com/post/41 <div><font face="Mihan-Iransans" size="2">ﻣﻦ ﺍﺯ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻲ ﺗﻔﺎﻭﺗﻲ ﻓﮑﺮﻫﺎ ﻭ ﺣﺮﻑ ﻫﺎ ﻭ</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">ﺻﺪﺍﻫﺎ ﻣﻴﺂﻳﻢ</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">ﻭ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﻻﻧﻪ ﻱ ﻣﺎﺭﺍﻥ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﺳﺖ</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">ﻭ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺻﺪﺍﻱ ﺣﺮﮐﺖ ﭘﺎﻫﺎﻱ</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">ﻣﺮﺩﻣﻴﺴﺖ</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﮐﻪ ﺗﺮﺍ ﻣﻴﺒﻮﺳﻨﺪ</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﺧﻮﺩ ﻃﻨﺎﺏ ﺩﺍﺭ ﺗﺮﺍ ﻣﻴﺒﺎﻓﻨﺪ</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">فروغ فرخزاد</font></div> text/html 2017-11-10T18:19:24+01:00 avayebisedaa.mihanblog.com Fateme :) «ژنرال» http://avayebisedaa.mihanblog.com/post/40 <div><br></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">ژنرال!</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">تانک ات قوی ترین خودروست</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">جنگل را فرو می ریزد،</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">و هزاران نفر را له و لورده می کند.</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">اما یک عیب دارد:</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">نیاز به یک راننده دارد.</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">ژنرال!</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">بمب افکن ات قوی است</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">از توفان سریع تر پرواز می کند،</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">و از یک فیل بیشتر بار می کشد.</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">اما یک عیب دارد:</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">نیاز به یک خلبان دارد.</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">ژنرال!</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">از انسان استفاده های زیادی می شود کرد.</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">او می تواند پرواز کند و می تواند بکُشد.</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">اما یک عیب هم دارد:</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">می تواند بیاندیشد!</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">«برتولت برشت»</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">مترجم: سید رضا دمانکش</font></div> text/html 2017-11-10T18:19:07+01:00 avayebisedaa.mihanblog.com Fateme :) اگر بمیرم و ندانم http://avayebisedaa.mihanblog.com/post/39 <div><font size="2" face="Mihan-Iransans">اگر بمیرم و ندانم چه وقتی است</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">ساعت را از که بپرسم؟</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">اگر رنگ زرد تمام شود</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">با چه نان بپزیم؟</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">اندوه بار تر از این در دنیا هست</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">که قطاری زیر باران ایستاده باشد؟</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">آیا صلح مال کبوتر است؟</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">اگر همه ی حرفا زده شده</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">چرا مردم آنقدر صحبت می کنند؟</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">دانه های یاقوت چه گفتند</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">وقتی با آب انار روبرو شدند؟</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">چرا پنجشنبه وسوسه نمی شود</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">پس از جمعه بیاید؟</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">چه کسی از ته دل فریاد شادی برآورد</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">زمانی که رنگ آبی به دنیا آمد؟</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">این درست است که در لانه ی مورچگان</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">رؤیانیز یک وظیفه است؟</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">خوب نیست بی جهنم زندگی کنیم</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">نمی توانیم دوباره بسازیمش؟</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">بهتر نیست هرگز نرسیم</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">تا اینکه دیر برسیم؟</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">عشق،عشق،عشق آن زن، عشق آن مرد</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">اگر رفته اند، کجا رفته اند؟</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">پس واقعیت نداشت که</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">خدا در ماه زندگی می کند؟</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">چند هفته در یک روز است</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">و چند سال در یک ماه؟</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">از چه کسی بپرسم برای ایجاد چه اتفاقی به این دنیا آمدم؟</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">چیزی احمقانه تر از این در دنیا هست</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">که نامت پابلو نرودا باشد؟</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">«پابلو نرودا»</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">ترجمه : احمد پوری</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">از کتاب مجموعه سوال ها(راستی چرا؟)</font></div><div><br></div> text/html 2017-11-07T14:59:00+01:00 avayebisedaa.mihanblog.com Romenika حرفه نگفته http://avayebisedaa.mihanblog.com/post/37 <p>چراغی دور، در ساحل شكفته </p> <p>من و دریا، دو همراز نخفته ! </p> <p>همه شب، گفت دریا قصه با ماه </p> <p>دریغا حرف من، حرف نگفته </p> <p> #فریدون_مشیری </p> text/html 2017-11-04T14:40:00+01:00 avayebisedaa.mihanblog.com Romenika آی آدم ها... http://avayebisedaa.mihanblog.com/post/36 <p>آی آدم ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید </p> <p>یک نفر در آب دارد می سپارد جان </p> <p>یک نفر دارد که دست و پای دائم می زند </p> <p>روی این دریای تند و تیره و سنگین که می دانید </p> <p>آن زمان که مست هستید از خیال دست یابیدن به دشمن </p> <p>آن زمان که پیش خود بیهوده پندارید </p> <p>که گرفتستید دست ناتوانی را </p> <p>تا توانایی بهتر را پدید آرید </p> <p>آن زمان که تنگ می بندید </p> <p>بر کمرهاتان کمربند </p> <p>در چه هنگامی بگویم من ؟ </p> <p>یک نفر در آب دارد می کند بیهوده جان قربان </p> <p>آی آدمها که بر ساحل بساط دلگشا دارید </p> <p>نان به سفره جامه تان بر تن </p> <p>یک نفر در آب می خواند شما را </p> <p>موج سنگین را به دست خسته می کوبد </p> <p>باز می دارد دهان با چشم از وحشت دریده </p> <p>سایه هاتان را ز راه دور دیده </p> <p>آب را بلعیده در گود کبود و هر زمان بی تابیش افزون </p> <p>می کند زین آبها بیرون </p> <p>گاه سر . گه پا </p> <p>آی آدم ها </p> <p>او ز راه دور این کهنه جهان را باز می پاید </p> <p>می زند فریاد و امید کمک دارد </p> <p>آی آدم ها که روی ساحل آرام ، در کار تماشائید ! </p> <p>موج می کوبد به روی ساحل خاموش </p> <p>پخش می گردد چنان مستی به جای افتاده ، بس مدهوش </p> <p>می رود نعره زنان. وین بانگ باز از دور می آید : </p> <p>آی آدم ها .. </p> <p>و صدای باد هر دم دلگزاتر </p> <p>در صدای باد ، بانگ او رساتر </p> <p>از میان آب های دور و نزدیک </p> <p>باز در گوش این نداها </p> <p> آی آدم ها… </p> <p>#نیما_یوشیج </p> text/html 2017-11-04T14:30:00+01:00 avayebisedaa.mihanblog.com Romenika به کجا چنین شتابان!؟ http://avayebisedaa.mihanblog.com/post/35 <p>به کجا چنین شتابان ؟ </p> <p>گون از نسیم پرسید </p> <p>دل من گرفته زینجا </p> <p>هوس سفر نداری ز غبار این بیابان؟ </p> <p>همه آرزویم اما چه کنم که بسته پایم </p> <p>به کجا چنین شتابان؟ </p> <p>به هر آن کجا که باشد به جز این سرا سرایم </p> <p>سفرت به خیر اما تو و دوستی خدا را </p> <p>چو ازین کویر وحشت به سلامتی گذشتی </p> <p>به شکوفه ها به باران </p> <p>برسان سلام ما را… </p> <p>#شفیعی_کدکنی </p> text/html 2017-11-04T14:25:00+01:00 avayebisedaa.mihanblog.com Romenika دیگر شعر هایم تورا نمی‌خواهند http://avayebisedaa.mihanblog.com/post/34 <p>♥♥♥ </p> <p>نمیدانی.... </p> <p>دیگر شعرهایم.. </p> <p>ترا نمیخواهند... </p> <p>دیگر.... احساسم... </p> <p>دلتنگ ات نمیشود... </p> <p>باورنمیکنی...!!! </p> <p>دیشب.... هرواژه ای که </p> <p>تراصدامیزد..... کشتم ؛ </p> <p>حتی حنجره ام را... </p> <p>که به عشقت میخواند... </p> <p>باطناب نفرتت... دارزدم </p> <p>من محکومم به نداشتنت ؛ </p> <p>هرروز...... </p> <p>دوبار میمیرم...!!! </p> <p>وقتی هستی وانگارنیستی...!!! </p> <p>وزمانی که هستم و..... </p> <p>درفاصله هایت.... </p> <p>گم میشوم......!!!!! </p> <p>#مصطفی_رهبرنیا </p> <p>♥♥♥ </p>